നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറ്റിമറിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ